Köpevillkor – Privatkonsumenter

Köpevillkor – Privatkonsumenter

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Lhådös Kakel AB lider ekonomisk skada, polisanmäls. Lhådös Kakel AB friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Lhådös Kakel AB sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning

Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Betalning görs via Klarna. Klarna Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Om du tidigare har handlat med Klarna Checkout och därigenom angivit din adress kommer din adress automatiskt att fyllas i så fort du angett din e-postadress och postnummer. Lhådös Kakel AB reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Lhådös Kakel AB att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Leverans och avbeställning

Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till fredag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 5 arbetsdagar. Beställningar mottagna på lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag. Leverans sker med transportbolag. I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Lhådös Kakel ABs köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen.

Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Lhådös Kakel AB antigen per e-post eller fax.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Lhådös Kakel AB egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Lhådös Kakel AB ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor Lhådös Kakel AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Lhådös Kakel ABs reklamationsavdelning på telefon 0171-478090 eller via e-post Joakim@lhadoskakel.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Lhådös Kakel AB. Returfrakten och 25% returavdrag bekostas av konsumenten.

Vid produkter som är specialbeställda för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Om en vara är transportskadad skall Lhådös Kakel kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Lhådös Kakel AB, debiteras en avgift om 1500: – + moms för att täcka Lhådös Kakel ABs kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods

Om en vara från Lhådös Kakel AB skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Postnord 0771-333310) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Lhådös Kakel ABs kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Lhådös Kakel AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt

Lhådös Kakel AB förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Lhådös Kakel AB rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Lhådös Kakel AB skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

0
0